Til forsiden

Velkommen til
Ejerforeningen Lindevang 7EÆ, 2630 Taastrup

Udskriv dette indhold Mindre tekst Større tekst


Denne skrivelse er udfærdiget, for at samtlige beboere er informeret om de ordensreglementer, der er vedtaget i foreningen, samt at nye beboere straks ved indflytningen får denne information.

Da vi bor mange mennesker sammen, er vi nødt til at vise hensyn overfor hinanden, så alle kan holde ud at bo i ejerforeningen.

Det er derfor nødvendigt at opstille nogle regler, som er medvirkende til at skabe et godt klima blandt beboerne i bebyggelsen, og som samtidig er et led i bestræbelserne på at skabe ro og orden.

Derfor vil vi bede dig/Jer huske på, at disse regler er fastsat både for at beskytte dig/Jer og bebyggelsen.

Som beboer i bebyggelsen bør du/I også læse følgende:

Vedtægter for Lindevang 7eæ
Gå til indholdsfortegnelse


Ejerforeningen omfatter 99 ejerforhold fordelt på 3 blokke: A nr. 76 - 82, B nr. 92 - 98 og C nr. 100 - 104. Bebyggelsen hedder Lindegården, og er en del af en gruppe på i alt 8 ens bebyggelser.Den daglige drift varetages af den på generalforsamlingen valgte bestyrelse. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen.

Liste over nuværende bestyrelse fremgår af opslag i opgangene.

Hvis du/I har behov for at tale med et bestyrelsesmedlem kan du/I henvende dig/Jer telefonisk, via E-mail eller personligt.

Foreningens postkasse er placeret i opgang nr. 98, hvori du/I kan lægge meddelelser.

Akutte skader o.a.

Får du/I brug for akut assistance grundet skade på lejligheden kontakt da et bestyrelsesmedlem eller gårdmanden, som derefter vil ringe til ejerforeningens håndværkere.

Udgifter i forb. med tilkald af håndværkere hæfter ejeren selv for, i tilfælde af at skaden er sket i selve lejligheden.

Dog er skader på lodrette forsynings- og skjulte rør undtaget.

Det skal samtidig bemærkes, at der i bebyggelsen ikke eksisterer nogen egentlig vagtordning, hvorfor gårdmanden ikke er forpligtet til at være hjemme.

Ligger du/I inde med nogle informationer, som du/I gerne vil delagtiggøre de øvrige bebere i, må du/I gerne henvende dig/Jer til bestyrelsen.

Opslagstavler i opgangene er beregnet til meddelelser beboerne imellem.

Bestyrelsen/gårdmand benytter hovedsageligt tavlerne til generel information såsom meddelelser om akut håndværkerarbejde etc.

Opslagstavlerne må ikke benyttes til reklamer o.l., disse fjernes uden varsel.

Akutte skader på fælles rør og ledninger.

Eksempelvis:
  • Rørbrud med udstrømmende vand, i forbindelse med lodrette rør eller rør i kælder.
  • Elektriske ledninger som er er til fare for omgivelserne, på fællesarealer.
  • Begyndende oversvømmelse i forbindelse med forstoppede kloakker.
Kontakt gårdmanden, og i dennes fravær bestyrelsen.
Gå til indholdsfortegnelse


Til/fraflytning

I forb. med til/fraflytning samt håndværker til de enkelte lejligheder, er det forbudt at køre biler op på fortov eller stisystem ved bebyggelsen.

Ved flytning meddel da snarest navn, adresse og ny ejer/lejer samt overtagelsestidspunkt til bestyrelsen. Da regnskabet med fællesudgifterne er edb-styret, er det en fordel, at ændringer i ejerforhold tilgår ejerforeningen så tidligt som muligt.

Husk at videregive beboerinfo, ejerforeningens vedtægter samt nøgler til kælder og vaskeri samt vaskelås inkl. tilhørende nøgle til storskraldshus til den nye ejer.

Fremleje

Når en ejer fremlejer eller på anden måde helt eller delvist overlader brugen af sin lejlighed til andre, skal bestyrelsen skriftligt have oplyst ejers nye adresse og evt. brugers/lejers navn. Det påhviler endvidere enhver ejer ved fremlejning, at gøre sine lejere opmærksomme på foreningens forhold herunder vedtægter, husorden og affaldsordning samt sørge for, at der er de nøgler til rådighed, (se 3.1) som ejerforeningens nøglesystem omfatter.

Et medlem, der fremlejer, er for hver udlejningsperiode forpligtet til senest pr. ny lejer(e)s indflytningsdato at meddele ejerforeningen navn på lejer(e) samt at bekræfte, at lejer(e) er instrueret i ejerforeningens forhold herunder, at lejer(e) har fået udleveret de til ejendommen hørende nøgler og vaskelås.
Bestyrelsen fastsætter de nærmere krav og konsekvenser ved manglende overholdelse i et separat dokument, som gøres tilgængeligt på ejerforeningens hjemmeside.

Gå til indholdsfortegnelse


Foreningen har tegnet de lovpligtige forsikringer vedrørende bygningerne.

Disse dækker brand, skade m.v. på selve bygningerne samt glas- og kumme, glasforsikringen dækker ikke punkterede termoruder.

De enkelte lejlighedsejere må selv sørge for at tegne øvrige forsikringer.

Eventuelle skader på bebyggelsen meddeles straks til bestyrelsen.
Gå til indholdsfortegnelse


Fællesudgifterne skal betales forud den 1. i måneden. Opkrævning sker via Nets.

Restance der ikke indbetales efter 2. rykker går til inkasso via ejerforeningens advokat med diverse omkostninger til følge for den pågældende ejer.

Der opkræves gebyr samt morarenter ved for sen indbetaling af fællesudgifter m.m.

Udbetaling af tilgodehavende
Ejerforeningen udbetaler tilgodehavender digitalt.

Modregning ikke tilladt
Fordringshaver (f.eks. medlem af ejerforeningen) kan aldrig foretage modregning af tilgodehavende i fremsendt(e) opkrævning(er) fra ejerforeningen uden forudgående gensidig skriftlig aftale med bestyrelsen eller bemyndiget administrator.
Ejerforeningen/administrator er berettiget til at opkræve et administrationsgebyr, hvis modregning sker uden forudgående gensidig skriftlig aftale.

Kontonummer skal oplyses
Det påhviler fordringshaver, at oplyse et aktuelt kontonummer, hvortil udbetaling ønskes. Ejerforeningen påtager sig intet ansvar for fejlagtige udbetalinger, som skyldes ukorrekte oplysninger.
Beløb, som ikke kan udbetales digitalt, henstår på en ikke-rentebærende konto i op til 3 år. Herefter tilfalder beløbet ejerforeningen.

Ved uenighed om tilgodehavende
Ved tvist om fordring må fordringshaver foretage de nødvendige retslige skridt med henblik på at erhverve en dom, der fastslår fordringens eksistens og størrelse.

Gå til indholdsfortegnelse


Musik og støj

Benyttelse af radio, fjernsyn etc. skal ske med fornøden hensyntagen til naboerne.

Efter kl. 22.00, skal der udvises særligt hensyn, så du/I ikke forstyrrer andre beboeres ønske om ro på dette tidspunkt.

Skal du/I holde fest, informer da dine/Jeres naboer mindst 2 dage før. Det accepteres dog ikke, at der holdes fest gentagne gange.

Husk på at støj ikke må ske for åbne vinduer og døre samt i opgangene ifølge politivedtægten.

Det er meget generende at være nabo til en konstant støjende beboer.

Maskiner

Private tørretumblere, vaske- og opvaskemaskiner, der kan medføre støjgener for dine naboer, må ikke bruges mellem kl. 22.00 og 07.00. Desuden skal de anbringes på et underlag, der dæmper støjen mest muligt og samtidig forhindrer udtrængende vand.

Ved installation af vaske- og opvaskemaskiner i lejlighederne bedes der påført trykstopventil/lukhane på vandtilslutningen.

Støjende arbejde i lejligheden

Støjende reparationsarbejde må kun finde sted mellem kl. 07.00 og 20.00 på hverdage, og mellem kl. 10.00-16.00 i weekender og på helligdage.

Arbejde, som varer flere dage, skal meddeles til naboerne mindst 2 dage før det sættes i gang. Her tænkes bl.a. på opsætning/udskiftning af køkken. Specielt på søn- og helligdage skal der tages hensyn.

Haver

Bestemmelser vedrørende haver er fastlagt i foreningens haveregulativ.

Murværk

Det er ikke tilladt at opsætte søm, skruer, kroge eller andre ting på facaden, udover hvad der direkte er givet en skriftlig tilladelse til af bestyrelsen.

Det er i det hele taget ikke tilladt at foretage nogen form for ændringer i eller på facaden, uden at der foreligger en skriftlig godkendelse fra bestyrelsen.

Toilet og bad

Man skal være varsom med, hvad der skylles ud gennem vask og toilet, og afløbet skal jævnligt efterses for hår og sæberester for at undgå tilstopning og oversvømmelse til følge.
Bleer, bind, vat, avispapir o.l. må aldrig kastes i toiletkummen.
Rensning af faldstammer og kloakker er både besværlige og bekostelige.
Eventuelle utætheder i installationerne skal anmeldes til ejerforeningen.

Af hensyn til natteroen i ejendommen bedes der taget hensyn vedrørende sene badetider.


Undgå så vidt muligt at tage bad mellem kl. 23.00-06.00.

Ventilationskanal

Ventilationskanaler i køkken og toilet må ikke lukkes til, idet der ellers kan opstå fugtproblemer og kondens i lejligheden.

Husdyr

Det er tilladt i mindre omfang, at holde husdyr i bebyggelsen.
Der er dog visse kæledyr, som ikke er tilladt i foreningen såsom høns, får, geder o.l. samt eksotiske krybdyr.
Beboere, der holder husdyr, er forpligtet til at gøre det på en sådan måde, at de ikke er til gene for de øvrige beboere.
Giver husdyrene anledning til berettiget klage, kan ejerforeningen påbyde, at grunden til klagen øjeblikkelig skal bringes til ophør. I gentagelsestilfælde kan ejerforeningen pålægge at beboeren skaffer sig af med det pågældende dyr.
Dyreaffald skal i lukkede poser og afleveres i dagrenovationen.

Ved luftning af hunde og katte skal man være opmærksom på følgende:
  • Hunde og katte skal føres i snor
  • Eventuel forurening fjernes straks. (Affaldskasse med plastposer er opsat ved cykelstien mellem Lindevang/Rønnevang og Rønnevangscentret)
  • Hunde og katte må ikke luftes på foreningens græsplæner, legeplads og den fælles fodboldbane.

Det er forbudt ejere eller øvrige beboere, i ejerforeningen at holde muskelhund, ligeledes er det forbudt at have muskelhunde på besøg. Forbudet er gældende fra midnat, natten til d. 30. september 2009.

En ejer eller beboer, der før denne dato har anskaffet sig en muskelhund, kan beholde denne, men det påhviler ejeren, efter henstilling fra bestyrelsen at skille sig af med pågældende hund, hvis den udviser aggressiv adfærd, eller hvis andre dyr eller mennesker er blevet angrebet.

Bestyrelsen kan til enhver tid, i tvivlstilfælde, påbyde den enkelte hundeejer, at føre bevis for at den pågældende hund ikke er en muskelhund.

En muskelhund defineres ud fra den af folketinget vedtagne lovændring af 4.6.2010 udarbejdede liste. Forbuddet omfatter også blandingshunde. Hermed menes hunde, der er parret med en af førnævnte racer, eller har gener, der går længere tilbage.

Bestyrelsen er til enhver tid berettiget til at anmode en ejer om at bortskaffe sin hund ved overtrædelse af denne bestemmelse.

En overtrædelse af dette forbud vil medføre politianmeldelse samt i henhold til vedtægterne kunne medføre krav om fraflytning fra ejendommen.Længerevarende fravær

Undgå så vidt muligt nedrullede gardiner og andre synlige tegn, der kan friste eventuelle indbrudstyve.

I forb. med ferie o.l. anbefales det, at lejligheden ser så beboet ud som muligt og er under opsyn (nabohjælp).

Vinduer og døre

Vedligeholdelse, udskiftning og rengøring af vinduer og hoveddøre er den enkelte beboers ansvar.
Individuel udvendig maling af hoveddøre og dørkarme må først iværksættes, når bestyrelsen har givet skriftlig tilladelse. Arbejdet skal udføres ifølge de instruktioner, som bestyrelsen fremsender og for ejers regning. Efter udført arbejde skal bestyrelsen kontaktes for godkendelse. Såfremt arbejdet ikke er udført tilfredsstillende, vil en evt. udbedring kunne ske på foreningens foranledning for ejers regning.

Ejeren/lejeren af lejligheden er pligtig til at sætte bogstaver i den dertil indrettede glasrude i brevsprækken eller alternativt at opsætte et præsentabelt navneskilt. Papirlapper accepteres ikke!
Bogstaver fås ved henvendelse til gårdmanden.

Opgang

Færden på trapperne skal ske under hensyntagen til de øvrige beboere.

Løse genstande må ikke stilles i opgangene og på trapperne, da det kan være til gene for de øvrige beboere, samt at det ikke ser pænt ud. Hvis dette alligevel sker, vil genstandene blive fjernet uden varsel.

Finder forurening af trapper og opgange sted, må den nødvendige rengøring foretages af den beboer, der har ansvaret for forureningen eller for dennes regning.

Tegning, graffiti o.l. i opgangene må ikke finde sted. Vedkommende, der tegner eller beskadiger væggene, vil blive gjort økonomisk ansvarlig for istandsættelse.

Barnevogne, cykler og knallerter

Barnevogne må ikke henstilles således, at de kan være til gene for andre.
Barnevogne henvises til cykelkældre.

Cykelstativerne ved opgangene er beregnet til parkering af cykler.
Beboernes cykler henvises til cykelkældrene eller de enkeltes egne kælderrum.
Det er er forbudt at henstille eller transportere cykler i trappeopgangen.

Husk at lukke kælderdørene efter brug, for at hindre uvedkommendes færden.

Cykler, barnevogne o.l. skal køres ned af de dertil beregnede trappeslisker og ikke bæres ned gennem opgangene.

Desuden må knallerter ikke startes i kældergangene eller i kælderrummene, ligesom det er strengt forbudt at reparere benzindrevne maskiner i kældrene grundet brandfare!

Parkering af knallerter/motorcykler henvises til arealet ved opgangene ved siden af cykelstativerne.
Knallerter, scootere og motorcykler må ikke parkeres i kældrene.
Såfremt disse køretøjer er tømt for brændstof må de gerne henstå i cykelkælderen i vinterhalvåret.

Rengøring af knallerter/motorcykler med opløsningsmidler skal finde sted i fri luft og uden risiko for forurening af ejerforeningens areal.

Alle former for motordrevne køretøjer (undtaget er dog handicaprelaterede) må ikke forefindes i haverne.
Kørsel på plænerne er forbudt.

Kælderrum

Til hver lejlighed hører et kælderrum beliggende i samme blok som lejligheden.
For nyindflyttede, hvor der evt. er tvivl om kælderrumsnummeret, kan et bestyrelsesmedlem eller gårdmanden kontaktes. Kælderrummet skal være aflåst.

Der må ikke stilles brandfarlige væsker i rummene.

Udover de sædvanlige kælderrum råder ejerforeningen over nogle ekstra rum, som udlejes efter tur, når de bliver ledige. Hvis du/I er interesseret i et sådant rum kontakt da bestyrelsen for at blive skrevet på venteliste. Det ekstra kælderrum må benyttes til hobbybetonet arbejde, hvis art skal kunne godkendes af ejerforeningens bestyrelse. Det er strengt forbudt at tilslutte frysere, køle/fryseskabe, varmepaneler o.l. til evt. stik i kælderrummene.

Ved leje af ekstra kælderrum udfærdiges en lejekontrakt.
Hver den 1. i måneden opkræves lejen sammen med fællesudgifterne.

Kældergange

Løse genstande må ikke stilles i kældergangene, da det kan være til gene for de øvrige beboere, samt at det ikke ser pænt ud. Hvis dette alligevel sker, vil genstandene blive fjernet uden varsel.

Finder forurening af kældergangene sted, må den nødvendige rengøring foretages af den beboer, der har ansvaret for forureningen eller for dennes regning.
Der må ikke anvendes brandfarlige væsker og opløsningsmidler i kælderen.

Tegning, graffiti o.l. må ikke finde sted. Vedkommende, der tegner eller beskadiger væggene, vil blive gjort økonomisk ansvarlig for istandsættelse.

De stikkontakter, som er opsat i kældergangene, må ikke benyttes til faste installationer.

Gå til indholdsfortegnelse


Til foreningen hører en vaskekælder, som er beliggende i kælderen ved nr. 82 og som har åbent alle ugens dage i tidsrummet kl. 07.00-20.00.
I vaskekælderen er der opstillet 2 vaskemaskiner og 2 tørretumblere.

Adgang til vaskeriet via den udvendige trappe ved nr. 80. Kældernøgle passer til denne lås.
Gå gennem cykelkælder og til højre. Døren til vaskeriet er forsynet med elektrisk lås og kræver derfor ikke nøgle i vaskeriets åbningstid.

Priser, tider og ordensregler fremgår af opslag i vaskekælderen

Reservation af vasketure

Til hver lejlighed er der udleveret 1 stk. vaskenøgle, hvormed der kan reserveres vasketid på reservationstavlen. (Husk at aflevere nøglen til ny ejer/lejer i forb.med fraflytning/fremleje).
Er vasketuren ikke påbegyndt senest 15 minutter efter vasketurens start, er maskinerne til fri disposition.
Vasketiden mellem kl. 17.00-19.00 er dog undtaget denne bestemmelse.

Reservationen gælder for samtlige maskiner.
Mangler du din vaskelås kan du henvende dig på ejerforeningens kontor.

Ordensregler i vaskeriet

Brug af vaskekælderen er på eget ansvar. Børn og unge under 15 år må kun have adgang til foreningens vaskeri i følge med voksne, og leg i vaskekælderen er forbudt!

Vaskemaskiner
  • Følg nøje de opsatte brugsvejledninger og husk at rengøre vaskemaskinerne for sæberester efter brug. Børster og klude er tilgængelige i vaskerummet.
Tørretumblerne
  • Husk at rense fnugfilter efter brug. Glemmes dette, kan maskinen brænde sammen.

Ved maskinsvigt udfyld venligst en seddel med beskrivelse af den konstaterede fejl og hæng den på den defekte maskine. Fejlsedler forefindes i vaskekælderen.
Efterfølgende informeres ejendommens gårdmand eller et bestyrelsesmedlem, så maskinen kan fejlmeldes. Det er strengt forbudt selv at forsøge at udbedre fejl!

Skriv venligst navn på fejlmelding, således at det er muligt at hente supplerende oplysninger, så unødvendige montørbesøg undgås.

Bordene, der står i vaskerummet, skal blive på deres pladser.
Husk: Aflever vaskerummet i samme stand, som du selv gerne vil modtage det.

Tørrestativer/pladser

Tørrestativ forefindes på græsplænen ved nr. 82. Tøj skal være taget ned inden solnedgang.
Gå til indholdsfortegnelse

Denne paragraf er erstattet af menupunktet Affaldssortering

Gå til indholdsfortegnelse

Via stikdåse i stuen er det muligt at modtage Boxers TV-signaler. Gratiskanaler fra DR er tilgængelige uden anvendelse af dekoder. Betalingskanaler, der leveres af Boxer, kan tilkøbes individuelt hos Boxer.

Det er iht. lovgivningen muligt at anmode ejerforeningens bestyrelse om at blive fritaget for betaling for modtagelse af TV-signaler fra det fælles sløjfe-netværk (CopyDan-afgifter). Anmodningen kræver aflevering af en tro-og-love erklæring om, at man ikke tilslutter udstyr til sløjfeanlægget. Bestyrelsen er berettiget til kontrol heraf.

Stikdåse må ikke åbnes/adskilles, da signalet til under- og overboere dermed afbrydes. Omkostninger i forbindelse med servicebesøg, som skyldes beboerens fjernsyn, dekoder eller andet, samt skader på anlægget, der er forårsaget af, at beboerne har forsøgt selv, såsom åbning af antennestikdåse, betales af det enkelte medlem.

Det er forbudt at lade opsætte andre former for antenner i ejerforeningen.

Der er pr. 1.10.2018 etableret et hurtigt internet i ejendommen. Medlemmer, der har betalt det af bestyrelsen fastsatte indmeldelsesgebyr, er tilsluttet netværket.

Følgende appendix til husordenen blev vedtaget af generalforsamlingen 2018.

Gå til indholdsfortegnelse


Opstår der problemer/spørgsmål i forb. med varmen, koldt/varmt vand eller lignende, skal der rettes henvendelse til gårdmanden eller et bestyrelsesmedlem.

Gårdmanden vil ligeledes hjælpe i tilfælde af, at der er behov for at lukke for vandet grundet reparationer o.l.
Reparationer af haner, cisterner o.l. sker for beboerens egen regning og skal udføres af autoriserede håndværkere, som beboeren selv skal rekvirere. Autoriserede håndværkere tillades selv at lukke for vand/varme.

Bestyrelsen opfordrer beboerne til at få monteret lukkehaner på disse installationer.

I videst muligt omfang skal gårdmanden kontaktes 2 dage før i forb. med lukning af vand/varme.
Lukning foretages kun indenfor normal arbejdstid.

Den enkelte beboer skal i videst muligt omfang 2 dage før sørge for at informere de øvrige beboere, om at der lukkes for varmen eller vandet via opslag i opgangene.
Gå til indholdsfortegnelse


Vand- og varmeregnskab foreligger normalt i februar - marts.

Ved ejerskifte bør ejerforeningen kontaktes for ekstra aflæsning hurtigst muligt.
Henvendelse skal ske til ejerforeningens gårdmand.
Varme- og vandaflæsning udover den normale aflæsning, betales af den enkelte beboer.

Ved ejerskifte bør man være opmærksom på, at det er ejeren på afregningstidspunktet, der hæfter for afregning af vand- og varmeregnskabet for hele perioden.
Et forhold man skal huske på ved refusionsopgørelsen.

Kan du/I ikke være hjemme, når der skal læses måler af, bedes du/I give ejendommens gårdmand, eventuelt naboen en nøgle til din/jeres lejlighed.

Ved gentagne forgæves besøg vil der blive foretaget en skønsmæssig vurdering af vandforbruget og a conto vil blive sat derefter.
Gå til indholdsfortegnelse


Parkering af personbiler og varebiler må ikke finde sted udenfor de afmærkede parkeringspladser.
Uindregistrerede motorkøretøjer må jf. færdselslovens § 123, stk. 1 nr. 3 ikke henstilles, hvor færdselsloven gælder.

Lastvogne, busser og campingvogne omfattes af en politibekendtgørelse om parkeringsbegrænsning samt af en tinglyst deklaration. Disse køretøjer må ikke parkeres i ejerforeningen Lindevang 7eæ.
Anvend de anviste langtidsparkeringspladser i kommunen for køretøjer over 3.500 kg.

Bestyrelsen gør endvidere opmærksom på, at der er parkeringsforbud ud for Lindevangshusene 92-98, hvilket skal respekteres!

Biler bedes parkeret ca. 1/2 m fra kantstenen ved parkeringspladserne hele året af hensyn til fejning af fortove og snerydning.

Ejerne bedes holde øje med om deres køretøj drypper olie o.l., og hvis det er tilfældet få skaden udbedret hurtigst muligt. Derudover skal der straks hældes sand eller kattegrus på asfalten for at suge spildet op.

Såfremt en ejer ikke tager til efterretning at få udbedret skaden, kan bestyrelsen i yderste konsekvens kræve at få køretøjet fjernet fra foreningens areal.

Ejeren af køretøjet hæfter for en evt. udbedring af asfalten.
Gå til indholdsfortegnelse


Bordtennisrum

Der er indrettet bordtennisrum i kælderen nr. 92. Rummet er til fri afbenyttelse i tidsrummet kl. 10-20.
Ordningen vil vedvare så længe, vi passer godt på inventaret, så ryd op efter Jer.

Borde og bænke

Der er opstillet borde og bænke på friarealet på plænen, som er til fri afbenyttelse.
Hvis der flyttes rundt med dem, stil dem da venligst på plads igen efter brug.

Grill

Der er opstillet en grill på ved legepladsen, samt ved havepavillon på den store græsplæne, som er til fri afbenyttelse for beboerne.
Grillen bedes rengjort efter brug og senest næste formiddag.
Asken hældes i den opstillede spand. Gårdmanden sørger for at tømme pågældende spand for aske.

Ved brug af grillen bedes der taget hensyn til de omkringboende beboere, og pladsen efterlades i rengjort stand.

Bilvaskeplads

Bilvaskeplads findes ved gavlen af nr. 98. Bilvaskepladsen er markeret med gule streger.
Der forefindes en vandslange i rummet til højre for cykelkælderen.
Kældernøglen giver adgang til dette rum.
Husk at lukke hanen i kælderen, så vi undgår oversvømmelser.

Boldbane

Midt i bebyggelsen Lindevangshusene findes en stor boldbane til fælles afbenyttelse for alle ejerforeninger.
Gå til indholdsfortegnelse


Sidst men ikke mindst:
Vær med til at minde dine medbeboere om eventuelle overtrædelser af husordenen. Det kommer man som regel længst med.

Holdes bebyggelsen og friarealerne i pæn stand, holdes vedligeholdelsesudgifterne samtidig nede.
I denne forbindelse vil det være af stor betydning, at forældre husker at vejlede deres børn og foregå dem med et godt eksempel.

Ejerforeningen gør sit til at skabe en god stemning i foreningen samt sørger for, at bebyggelsen fremtræder præsentabelt, så vær med til at værne om disse ting.

Husk på at det er os selv, der gennem fællesudgifterne betaler for istandsættelser og reparationer!

Er du/I i tvivl eller ønsker råd og vejledning om et eller flere punkter, kan du/I rette henvendelse til et bestyrelsesmedlem eller gårdmanden.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen i ejerforeningen Lindevang 7eæ
Gå til indholdsfortegnelse
  E/F Lindevang 7EÆ, Lindevangshusene 98 kld., 2630 Taastrup. Bankkonto: 5021 175558-7.