Til forsiden

Velkommen til
Ejerforeningen Lindevang 7EÆ, 2630 Taastrup

Udskriv dette indhold Mindre tekst Større tekst

Udlejer du din lejlighed ?

Hvis du udlejer/fremlejer din lejlighed, er der et par forhold i relation til ejerforeningen, du skal være opmærksom på.

Bestyrelsen skal skriftligt have oplyst ejers nye adresse og de(n) til enhver tid værende bruger(e)s/lejer(e)s navn(e). Det er ikke tilladt at opsætte klistermærker med navneoplysninger på hverken døre eller postkasser.

Det påhviler endvidere enhver ejer ved fremlejning, at gøre sine lejere opmærksomme på foreningens forhold herunder vedtægter, husorden og affaldsordning samt sørge for, at der er de nøgler til rådighed for lejer, som ejerforeningens nøglesystem omfatter (kælder, vaskelås til vaskeri, storskraldhus). Som dokumentation herfor skal udlejer sammen med lejer(e)/bruger(e) udfylde og underskrive et skema, som fremsendes til ejerforeningen forud for udlejning. Ekstra nøgler og vaskelås kan købes ved henvendelse til gårdmanden.

Som udlejer er du overfor ejerforeningen ansvarlig for din lejer(e)s overtrædelse(r) af regelsættet for ejerforeningen, som var de udført af dig selv (se ejerforeningens vedtægter §19)

Det er dit ansvar aktivt at sikre, at ejerforeningens regelsæt overholdes. Såfremt regelsættet ikke overholdes, er det dit ansvar at sikre fremtidig overholdelse og at betale for ejerforeningens udgifter til udbedring af evt. skader og/eller anvendte gårdmandstimer efter gældende takst.
I tilfælde af gentagen chikane mod øvrige beboere eller andre kan ejerforeningen påbyde dig, at lejligheden skal fraflyttes med passende varsel.

Såfremt du ikke aktivt deltager i løsningen af evt. problemer med din(e) lejer(e) og derved påfører ejerforeningen ekstra arbejdsopgaver, vil du blive opkrævet for anvendte administratortimer efter gældende takst.

Der gælder ikke specielle regler for lejere ift. ejere, men vi oplever en forskellig tilgang til regelsættet fra de to typer af beboere. Derfor henledes opmærksomheden specielt på følgende forhold :

  • Der skal gives adgang til lejlighederne, når ejerforeningen adviserer om dette. Enten via personlig tilstedeværelse eller ved udlevering af nøgle. Det gælder fx. ved vand- og varmeaflæsning, udskiftning af vand- og varmemålere, defekte rør, osv. Såfremt denne adgang ikke opnås, opkræves du efter gældende takst.
  • Afholdelse af larmende fester skal varsles overfor øvrige beboere i opgangen og evt. naboopgangene. Fester af denne karakter må ikke afholdes hyppigt. Er det nødvendigt, må anden festadresse anvendes.
  • Dagrenovation skal smides i dagrenovationscontainere. Rent papir skal til genbrug i papircontainer - plastic o.a. er ikke tilladt. Storskrald skal i storskraldhus. Bortskaffelse af henstillet affald sker efter gældende takster og evt. merudgifter til renovationsselskabet opkræves dig.
  • Haver skal fremstå i pæn og ordentlig stand. Såfremt henvendelser herfra desangående ikke følges indenfor den fastsatte frist, foranstalter ejerforeningen opgaven udført for din regning efter behov.
  • Hensættelse af genstande i/uden for opgangene eller i kældergangene bortskaffes af gårdmanden efter gældende takst. Herunder kan fx. nævnes sko i opgangene og indkøbsvogne uden for opgangene
  • Det er ikke tilladt at køre et køretøj op på foreningens fliser/fortove. Dette er specielt et problem i forbindelse med til- og fraflytning. Evt. udgifter til omlægning af fliser opkræves dig.
  • Hærværk udført mod ejerforeningens ejendom af din(e) lejer(e) eller besøgende hertil udbedres uophørligt for din regning.
  • Tab ved tyveri eller forsøg herpå udført af din(e) lejer(e), opkræves dig. Herunder er der tidligere erfaringer ifm. ejerforeningens vaskeri.

Med håbet om, at denne præcisering kan være med til, at samtlige beboere i bebyggelsen oplever stedet som et godt sted at være

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

  E/F Lindevang 7EÆ, Lindevangshusene 98 kld., 2630 Taastrup. Bankkonto: 5021 175558-7.